Disclaimer

Ondanks het feit er de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan het op een juiste en correcte manier weergeven van de hier aanwezigen informatie aanvaardt het Poparchief Arnhem geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen en/of schade die een derde lijdt of heeft geleden als gevolg van het gebruik en/of aanwezigheid van informatie op deze site, noch voor enig geleden schaden door het gebruik van deze site, haar code en/of software.

Het Poparchief heeft als doel het in kaart brengen, indexeren en behouden van de Arnhemse pophistorie, ten einde dit stukje cultuurgeschiedenis voor het nageslacht te behouden.

Alle informatie en materialen die hier op de site te bezichtigen zijn, staan er puur ter illustratie en maken onderdeel uit van de Arnhemse pophistorie en dienen op geen enkele manier een voor het archief commercieel doeleinde, daar het archief geen winst oogmerk heeft.

Het Poparchief Arnhem realiseert zich dat een aantal van de op de site aanwezige materialen en informatie zonder toestemming van enige rechthebbende zijn gepubliceerd en vraagt daarom via deze weg toestemming aan de rechthebbende, daar het in vele gevallen niet mogelijk was de rechthebbende te traceren. Mocht U enige informatie en/of materialen aantreffen waarvan u de rechthebbende bent en dit niet vermeld ziet staan of besluit geen toestemming te geven, vragen wij u om contact met ons op te nemen (mail@poparchief-arnhem.nl), zodat wij de zaak zo snel en goed mogelijk kunnen afhandelen. In beide gevallen zal het Poparchief Arnhem uw wens respecteren.

Het Poparchief Arnhem behoudt zich het recht voor om ten alle tijden veranderingen in zowel de disclaimer als het Privacy Statement aan te brengen. Men dient dus zelf regelmatig te controleren op mogelijke nieuwere versies.